Board

The 16th board of Dimensie

ZvE_Dimensie-7daadwerkelijk_bewerkt.jpg
F.l.t.r.: Mathijs de Ruiter, Wouter Waanders, Julian Steinke, Iris Jongmans, Chiel Kienhuis


Chairman Julian Steinke 
Secretary, Vice-Chairman & Commissioner BooksWouter Waanders
TreasurerIris Jongmans
Commissioner Internal AffairsChiel Kienhuis
Commissioner External Affairs & Commissioner Educational AffairsMathijs de Ruiter


Our partners